Turisticka organizacija Srbije raspisala konkurs za dodelu nagrade "TURISTICKI CVET" za 2006. godinu

09. Oktobar 2006

Turisticka organizacija Srbije raspisala je konkurs za dodelu nagrade "TURISTICKI CVET" za 2006. godinu u sledecim kategorijama:

 1. Turisticka organizacija
 2. Najuredenija turisticka destinacija
 3. Kulturno-turisticka manifestacija u funkciji turizma
 4. Hotel
 5. Motel
 6. Restoran
 7. Kafe-bar
 8. Seosko domacinstvo
 9. Vinski podrum
 10. Turisticka...

  Turisticka organizacija Srbije raspisala je konkurs za dodelu nagrade "TURISTICKI CVET" za 2006. godinu u sledecim kategorijama:
  1. Turisticka organizacija
  2. Najuredenija turisticka destinacija
  3. Kulturno-turisticka manifestacija u funkciji turizma
  4. Hotel
  5. Motel
  6. Restoran
  7. Kafe-bar
  8. Seosko domacinstvo
  9. Vinski podrum
  10. Turisticka agencija
  11. Kulturno naslede u funkciji turisticke ponude
  12. Turisticki novinar
  13. Turisticka emisija, rubrika ili specijalizovano izdanje
  14. Fotografije u funkciji promocije turizma
  15. Turisticki vodic
  16. Suvenir
  17. Organizacije i licnosti koje su doprinele razvoju, unapredenju i promociji turisticke ponude Srbije
  Predloge za dodelu nagrade mogu dostaviti pravna i fizicka lica. Predlozi moraju biti potkrepljeni pisanim obrazloženjem, prema posebnim kriterijumima za svaku kategoriju u kojoj se konkuriše. Kriterijumi se nalaze u Pravilniku o organizovanju i sprovodjenju dodele nagrade "TURISTICKI CVET". Suvenir se dostavlja na uvid. Predlozi se dostavljaju Turistickoj organizaciji Srbije, Beograd, Decanska 8a/5, sa naznakom "Turisticki cvet", najkasnije do 08. novembra 2006. godine ([#TELIMG#]011 33 43 721, faks: 011 32 21 068, [MAIL=ntos@yubc.net], [GOTO=www.serbia-tourism.org])
  PRAVILNIK O ORGANIZOVANJU I SPROVOÐENJU DODELE NAGRADE
  "TURISTICKI CVET" I
  KRITERIJUMI ZA DODELU PRIZNANJA
  1. OPŠTE ODREDBE
  Clan 1.
  Dodela nagrade "Turisticki cvet", Turisticke organizacije Srbije, organizuje se svake godine u cilju razvoja i unapredenja receptivnog turizma u Srbiji.
  Clan 2.
  Nagrada "Turisticki cvet" dodeljuje se za razvoj i unapredenje receptivnog turizma u Srbiji u sledecim kategorijama:
  1. Turisticka organizacija
  2. Najuredenija turisticka destinacija
  3. Kulturno-turisticka manifestacija u funkciji turizma
  4. Hotel
  5. Motel
  6. Restoran
  7. Kafe-bar
  8. Seosko domacinstvo
  9. Vinski podrum
  10. Turisticka agencija
  11. Kulturno naslede u funkciji turisticke ponude
  12. Turisticki novinar
  13. Turisticka emisija, rubrika ili specijalizovano izdanje
  14. Fotografije u funkciji promocije turizma
  15. Turisticki vodic
  16. Suvenir
  17. Organizacije i licnosti koje su doprinele razvoju, unapredenju i promociji turisticke ponude Srbije
  Clan 3.
  Za svaku kategoriju dodeljuje se samo jedna nagrada. 2. NACIN ORGANIZOVANJA
  Clan 4.
  Akciju dodele nagrada sprovodi Turisticka organizacija Srbije. Upucivanje poziva (konkurs) se obavlja preko turistickih organizacija gradova i opština i sredstava javnog informisanja. Poziv mora da sadrži nabrojane kategorije i odgovarajuce kriterijume za dodelu priznanja koji su ujedno i osnovni podaci koji moraju da se prilože uz predloge za dodelu nagrade.
  Clan 5.
  Predloge za dodelu nagrade "Turisticki cvet" dostavljaju turisticke organizacije gradova i opština, preduzeca i udruženja iz oblasti turisticko-ugostiteljskih i ostalih delatnosti, kao i fizicka lica. Predlozi sa obrazloženjem koje obuhvata najmanje sve podatke predvidene kriterijumima za dodelu nagrada ovog Pravilnika, dostavljaju se Turistickoj organizaciji Srbije pisanim putem u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa. Svako ima pravo da konkuriše samo u jednoj kategoriji, ako se pojavi isti predlog za nagradu u razlicitim kategorijama, tada se u roku od tri dana od dana prijema obaveštenja o višestrukoj kandidaturi, onaj ko je predložen izjašnjava za koju kategoriju se opredeljuje. Predlozi koji ne stignu u pomenutom roku i koji ne sadrže odgovarajuce podatke u obrazloženju, nece biti ni razmatrani.
  Clan 6.
  Upravni odbor TOS-a imenuje predsednika i clanove žirija, na predlog Turisticke organizacije Srbije. Clanova žirija ima ukupno 9, od cega je najmanje 5 koji su afirmisani strucnjaci iz oblasti turizma.
  Clan 7.
  Žiri prati ceo tok akcije, vrši neposredan uvid i proveru cinjenica iz predloga, razmatra podnete predloge i daje konacan predlog Upravnom odboru. Glasanje clanova žirija je tajno.
  Clan 8.
  Predlozi moraju da budu potkrepljeni pisanim obrazloženjem, kao i posebnim kriterijumima za svaku kategoriju u kojoj se konkuriše.
  Clan 9.
  Upravni odbor razmatra predlog žirija i dodeljuje nagradu "Turisticki cvet". Upravni odbor može da odluci da se u pojedinim kategorijama ovo priznanje ne dodeli. Nije ogranicen broj dobijanja nagrade dva i više puta u slucajevima kada u pojedinim kategorijama na osnovu odluke žirija nagrada ponovo pripadne nekome ko je vec dobijao tokom proteklih godina.
  Clan 10.
  Nagrada "Turisticki cvet" se dodeljuje u obliku diplome i prigodne statue.
  Clan 11.
  Nagrada "Turisticki cvet" se javno urucuje. Priznanje urucuje predsednik Upravnog odbora Turisticke organizacije Srbije ili lice koje Upravni odbor ovlasti. 3. KRITERIJUMI ZA DODELU NAGRADE
  Clan 12.
  Kriterijumi ocenjivanja po kategorijama, odnose se na period od prvog dana tekuce godine do objavljivanja oglasa.
  Clan 13.
  Kriterijumi za dodelu nagrade po kategorijama, su sledeci: 1.Turisticka organizacija
  • Unapredenje receptivnog turizma
  • Doprinos inovacijama u kvalitetu turisticke ponude
  • Povezivanje – koordinacija sa drugim turistickim organizacijama, predstavnicima turisticke privrede iz grada ili opštine i sa onima koji uticu na turisticku ponudu, a nisu direktno u turizmu
  • Kvalitet marketinških aktivnosti (informativno-propagandni materijal, prezentacija na Internetu, e-mail, ukupna promocija i prezentacija)
  • Odnosi sa javnošcu
  • Podsticanje autenticnosti regije zajedno sa drugim turistickim organizacijama
  • Saradnja sa turistickim organizacijama koje su deo regiona u formiranju turistickog proizvoda
  2. Najuredenija turisticka destinacija
  • Opšta uredenost turisticke destinacije (renovirane fasade, cistoca mesta, uredenost parkova, cvece na balkonima)
  • Opšta i turisticka signalizacija u mestu
  • Uvodenje novih programa u turisticku ponudu mesta i prilagodenost zahtevima i željama turista
  • Rezultati turistickog prometa u tekucoj sezoni
  3. Kulturno-turisticka manifestacija u funkciji turizma
  • Mogucnost turisticke valorizacije
  • Održivost manifestacije
  • Kvalitet programa, originalnost i izvornost sadržaja
  • Organizovanost prijema gostiju (prevoz, sanitarno-higijenski cvorovi)
  • Autenticnost ugostiteljske ponude
  4. Hotel
  • Obavezna kategorizacija
  • Opšti izgled i uredenost celog objekta
  • Kvalitet usluga
  • Kvalitet marketinških aktivnosti (informativno-propagandni materijal, prezentacija na Internetu, e-mail, ukupna promocija i prezentacija, informativna tabla na prilazu hotelu)
  • Sadržaji (u samom objektu, kao i posebni sadržaji – izleti, razgledanja)
  • Gostoljubivost zaposlenog osoblja
  • Znanje stranih jezika zaposlenih
  • Ukazivanje posebne pažnje gostu
  • Knjiga utisaka
  5. Motel
  • Obavezna kategorizacija
  • Opšti izgled i uredenost
  • Signalizacija na putu
  • Kvalitet usluga
  • Kvalitet marketinških aktivnosti (informativno-propagandni materijal, prezentacija na Internetu, e-mail, ukupna promocija i prezentacija)
  • Gostoljubivost zaposlenog osoblja
  • Znanje stranih jezika zaposlenih
  • Ukazivanje posebne pažnje gostu
  6. Restoran
  • Obavezna kategorizacija
  • Opšti izgled i uredenost
  • Autenticnost ponude
  • Kvalitet usluga
  • Kvalitet marketinških aktivnosti (informativno-propagandni materijal, prezentacija na Internetu, e-mail, ukupna promocija i prezentacija)
  • Inovacije, prilagodljivost stranim gostima (prevod menija na strane jezike)
  • Gostoljubivost zaposlenog osoblja
  • Komunikativnost zaposlenih na stranim jezicima
  7. Kafe – bar
  • Opšti izgled i uredenost
  • Autenticnost ponude
  • Kvalitet usluga
  • Kvalitet marketinških aktivnosti (informativno-propagandni materijal, prezentacija na Internetu, e-mail, ukupna promocija i prezentacija)
  • Gostoljubivost zaposlenog osoblja
  • Komunikativnost zaposlenih na stranim jezicima
  8. Seosko domacinstvo
  • Obavezna kategorizacija
  • Autenticnost arhitekture (enterijer i eksterijer) i ponude
  • Tradicionalan nacin posluživanja gostiju
  • Dodatni sadržaji (vožnja biciklom, šetnja, mogucnost ukljucivanja gosta u seoske poslove, upoznavanje sa obicajima)
  • Kvalitet marketinških aktivnosti (informativno-propagandni materijal, prezentacija na Internetu, e-mail, ukupna promocija i prezentacija)
  • Inovacije
  • Gostoljubivost domacina
  9. Vinski podrum
  • Autenticnost vina – sa geografskim poreklom (iskljucivo iz tog kraja, originalnost pakovanja, nalepnice na srpskom i stranim jezicima)
  • Uredenost prostora za prihvat gostiju – autenticni ambijent i parking prostor
  • Organizovana degustacija vina
  • Kvalitet marketinških aktivnosti (informativno-propagandni materijal, prezentacija na Internetu, e-mail, ukupna promocija i prezentacija)
  10. Turisticka agencija
  • Obavezna licenca
  • Obavezan rad u receptivnom turizmu (broj turista koji su u njihovoj organizaciji posetili Srbiju)
  • Kvalitet usluga
  • Kvalitet programa
  • Kvalitet marketinških aktivnosti (informativno-propagandni materijal, prezentacija na Internetu, e-mail, ukupna promocija i prezentacija)
  • Inovacije u ponudi
  • Opšti izgled i uredenost agencije
  11. Kulturno naslede u funkciji turisticke ponude
  • Opšti izgled i uredenost objekta
  • Prilagodenost objekta turistickoj nameni (sanitarno-higijenski cvor, suveniri, signalizacija)
  • Kvalitet marketinških aktivnosti (informativno-propagandni materijal, prezentacija na Internetu, e-mail, ukupna promocija i prezentacija)
  • Autenticnost prezentacije
  12. Turisticki novinar
  • Doprinos afirmaciji turistickih mogucnosti Srbije u kontinuitetu u tekucoj godini
  • Kriticko-istraživacki rad u oblasti turizma
  TOS-u dostaviti izbor objavljenih tekstova, emitovanih televizijskih ili radio emisija 13. Turisticka emisija, rubrika ili specijalizovano izdanje
  • Doprinos afirmaciji turistickih mogucnosti Srbije u kontinuitetu u tekucoj godini
  • Kriticko-istraživacki rad u oblasti turizma
  TOS-u dostaviti emitovanu turisticku emisiju, odnosno kliping rubrike ili specijalizovanog izdanja 14. Fotografije u funkciji promocije turizma
  • Originalnost, odnosno kreativnost fotografija (ne foto montaža)
  • Doprinos predstavljanju Srbije kao turisticke destinacije – fotografije primenjene, odnosno objavljene u turistickim publikacijama
  Uz fotografije dostaviti i kratak opis fotografija (podaci o datumu i mestu snimanja). Radovi mogu biti predstavljeni na dijapozitivu, negativu, foto papiru do formata 30 h 40 cm, odnosno u štampanoj – objavljenoj turistickoj publikaciji 15. Turisticki vodic
  • Obavezna licenca
  • Više od polovine poslova u receptivnom turizmu
  • Kvalitet rada – opšti utisak (nacin izlaganja, odgovarajuce ponašanje), sposobnost animacije i originalnost prezentacije
  • Doprinos afirmaciji turisticke ponude Srbije
  TOS ce obezbediti clanovima žirija audio-vizuelno predstavljanje prijavljenih kandidata 16. Suvenir
  • Originalnost, prepoznatljivost, izvornost i tradicija suvenira, a u funkciji plasmana turisticke ponude Srbije
  • Suvenir karakteristican za pojedino podrucje
  • Mogucnost kupovine suvenira tokom cele godine
  TOS-u dostaviti suvenire na uvid 17. Organizacije i licnosti koje su doprinele razvoju, unapredenju i promociji turisticke ponude Srbije
  • Doprinos razvoju i afirmaciji turisticke ponude Srbije
  • Doprinos promociji turistickih mogucnosti Srbije
  • Promocija Srbije na autentican i kreativan nacin
  • Ucešce u receptivnom turizmu (za organizacije)
  • Rezultati u tekucoj godini (za organizacije)
  Clan 14.
  Poseban kriterijum za dodeljivanje nagrade koji nije obavezan, ali ce se posebno vrednovati je omogucavanje pristupa za hendikepirana lica u svim ugostiteljskim objektima i na teritoriji odredene turisticke organizacije.
  Clan 15.
  Finansijska sredstva za organizaciju akcije i dodeljivanje priznanja "Turisticki cvet" obezbeduje Turisticka organizacija Srbije, na osnovu Finansijskog plana. Predsednik Upravnog odbora TOS-a
  Arsen Ðuric, s.r.

Prijava zatvori

Prijavite se na sajt da biste dobili pristup svim korisničkim servisima.

Registrujte se

Ukoliko još uvek nemate vaš korisnički nalog, registrujte se klikom na dugme Registracija.

Zaboravljena lozinka zatvori

Ako ste kojim slučajem zaboravili vašu lozinku, ne brinite. Upišite email adresu koju ste koristili prilikom registracije ili korisničko ime i poslaćemo vam link za reset lozinke.

Registrujte se

Ukoliko još uvek nemate vaš korisnički nalog, registrujte se klikom na dugme Registracija.

Registracija zatvori

Ukoliko nemate kreiran vaš korisnički nalog, napravite ga već danas da biste dobili pun pristup svim korisničkim servisima na sajtu.

Prijavite se

Već imate kreiran vaš korisnički nalog? Prijavite se odmah!